8 C
Tutin
Ponedjeljak, 26 Februara, 2024
spot_img
NaslovnicaPOLITIKAZukorlić – Obučiti poljoprivrednike da apliciraju za sredstva i finansirati porodice sa...

Zukorlić – Obučiti poljoprivrednike da apliciraju za sredstva i finansirati porodice sa 5 i više djece

Na dnevnom redu Skuptina Srbije nalazi se vie desetina zakona u 30 ta?aka, me?u kojima su Zakon o ozakonjenju objekata i o potvr?ivanju sporazuma izme?u Vlade Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primjene finansijske pomo?i EU Srbiji u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomo? u oblasti podrke programa ruralnog razvoja (IPARD III).

Predsjednik Stranke pravde i pomirenja Usame Zukorli? kazao da je budu?nost svijeta u rukama poljoprivrednika, te da u ovo oblast treba dodatno i konstanto ulagati.

Smatram da je IPARD III jako vaan projekat i treba olakati naim poljoprivrednicima da apliciraju na tom programu. Kao to smo ve? ?uli u prolom IPARD II programu, svega 30% sredstva ja iskoriteno, a imao sam prilike razgovarati sa poljoprivrednicima i oni su tom prilikom istakli da postoje zna?ajni problemi u procesu konkurisanja na ovom programu.Postoje odre?ene poteko?e, treba pojednostaviti proceduru, elektronificirati sve to je mogu?e preko E-uprave, zatim smanjiti trokove i vrijeme da bi cijela procedura bila naem obi?nom gra?aninu, seljaku, poljoprivredniku, koji eli koristiti ove benefite. Ono to smatram da je vano i ja bih apelovao na Ministarstvo poljoprivrede da organiziraju to ve?i broj obuka ljudima na terenu, da bi to ve?i broj poljoprivrednika i ljudi koji su zainteresirani za ovaj program nau?ilo na koji na?in mogu da iskoriste benefite ovog programa. Tako?er, kao apel koji sam dobio sa terena pove?ati provenat dobijenih sredstava to bi ukupno za posljedicu imalo ve?i broj prijavljenih i olakati procedure kao to su obavezne garancije banaka kada je u pitanju avansno pla?anje, to dodatno komplikuje i smanjuje broj onih koji se mogu prijaviti na ove programe.

Zukorli? govorio i o oblast socijalne zatite.

Ulaganje u djecu je ulaganje u budu?nost. Zakon o finansiranju podrke porodicama sa djecom je vaan, podra?emo ga, ali smatram da je potrebno olakati procedure porodicama kada je u pitanju dje?ji dodatak. Prili?no su komplikovane procedure dok nova porodica u?e u sistem dje?ijeg dodatka. elim pohvaliti i sve promjene koje je Vlada R. Srbije donije kroz podsticaje kod ra?anja drugog, tre?eg i ?etvrtog djeteta, ali predlaem da se u?e u razmatranje za podrku porodicama za peto, esto i sedmo dijete. Ako neke porodice ele i ra?aju zato ih onda ne podrati? Time bismo izjedna?ili prava ?etvrtog i petog djeteta. to se ti?e dje?jeg dodatka potrebno je uzeti u obzir kada su u pitanju cenzusi za dje?ji dodatak ako dva roditelja rade na minimalcu oni nemaju pravo na dje?ji dodatak, a ive u jako tekim okolnostima i zato apelujem, a moda ?emo i amandman podnijeti, da Vlada R. Srbije i nadlena ministarstva i to pitanje stave u svoj fokus.

Osvrnuo se i na izmjene Zakona o ozakonjenju, koji ?e vlasnicima nelegalnih objekata omogu?iti da se privremeno priklju?e na struju i vodu.

Tre?a stvar kojom se danas elim baviti jeste i pitanje infrastrukture elim pohvaliti promjene koje nastupaju novima zakonom, a koje ?e olakati gra?anima koji su u proceduri za dobijanje gra?evinske dozvole, da se priklju?e na elektri?nu, komunalnu, vodovodnu mreu. Znam da ima mnogo problema i u Beogradu i irom Srbije, ali u Novom Pazaru je ?ak 95% objekata nelegalno i bili bi krajnje nehumani uslovi ivota da im se onemogu?i pristup struji, vodi i drugim mreama. Postoje brojne porodice u Novom Pazaru koje nemaju struju niti vodu, pa se ja nadam da ?e i taj problem biti rijeen, kazao je Zukorli?.

Zukorli? kazao da ?e insistirati da se u projektima Ministarstva infrastrukture isplanira i ubrza proces ka izgradnji pruge do Novog Pazara.

Kada su u pitanju nau?no-tehnoloki parkovi, Zukorli? istakao da se radi o projektima koji pokre?u privredu, te da Novi Pazar kao najmla?i grad u Evropi o?ekuje realizaciju jednog ovog projekta, kao bi omladina ostala u ovom gradu.

Zukorli? kazao da je SPP podrao izbor Slavice ?uki? Dejanovi? za novu ministarku prosjvete.

izvor: SANA

OSTALE OBJAVE
- Advertisment -spot_img

poslednje objave